Regulamin Czudec Cross Run

1. CEL ZAWODÓW

Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.

Popularyzacja biegania i nordic walking wśród mieszkańców Gminy Czudec i okolic.

Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport.

Aktywizacja mieszkańców do uprawiania sportu.

Promocja Gminy Czudec. 

2. ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie MTB Czudec,
 • Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie,
 • Gmina Czudec,
 • Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej,

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku Schroniska Młodzieżowego w Czudcu, ul. Rzeszowska 82,  czynne w dniu startu, tj. w sobotę 23 września 2023 r. w godzinach 7:00 – 9:30.

Start dystansu POŁÓWKA NA ZAMKOWEJ (21 km) nastąpi o godzinie 10:00  ze stadionu sportowego w Czudcu (38-120 Czudec, ul. Szarych Szeregów).

Start dystansu NORDIC WALKING (6 km) nastąpi o godzinie 10:15  ze stadionu sportowego w Czudcu (38-120 Czudec, ul. Szarych Szeregów).

Start dystansu ZAMKOWY CROSS (11 km) nastąpi o godzinie 10:30  ze stadionu sportowego w Czudcu (38-120 Czudec, ul. Szarych Szeregów).

META zlokalizowana będzie na stadionie sportowym w Czudcu (38-120 Czudec, ul. Szarych Szeregów).

4. PROGRAM ZAWODÓW 

07:00 – 09:30 Odbiór numerów startowych i zapisy

10:00 – Start dystansu POŁÓWKA NA ZAMKOWEJ (21 km)  

10:15 –  Start dystansu NORDIC WALKING (6 km) 

10:30 – Start dystansu ZAMKOWY CROSS (11 km)

13:00 – Dekoracja

5. TRASA I CHARAKTER BIEGU

Przebieg tras Czudec Cross Run 23.09.2023r. zostanie umieszczony najpóźniej 2 tygodnie przed terminem imprezy sportowej na  CZUDEC CROSS RUN

ZAMKOWY CROSS (11 km)

Bieg w stylu anglosaskim głównie po terenie leśnym z małymi fragmentami asfaltu. Dystans ok. 11 km. Łączna suma przewyższeń to prawie 450m. Trasa poprowadzona na Górze Zamkowej, interwałowa, w zasadzie to ciągłe podbiegi i zbiegi. Atrakcja na ostatnim kilometrze: wspinaczka pod Zamczysko.

Trasa może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

POŁÓWKA NA ZAMKOWEJ (21 km)

Bieg na dystansie półmaratonu o charakterze górskim po terenie leśnym z małymi fragmentami asfaltu. Dystans ok. 21 km. Łączna suma przewyższeń ok. 1000 m. Trasa poprowadzona na Górze Zamkowej po wszystkich jej zboczach. Interwałowa, w zasadzie to ciągłe podbiegi i zbiegi, miejscami wymagająca. Atrakcja na ostatnim kilometrze: wspinaczka pod Zamczysko.

Trasa może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

NORDIC WALKING – SZÓSTKA z PLUSEM (6 km)

Marsz głównie po terenie leśnym z małymi fragmentami asfaltu. Dystans ok. 6 km. Łączna suma przewyższeń to prawie 250m. Trasa poprowadzona na Górze Zamkowej, interwałowa, trailowa. Atrakcja na ostatnim kilometrze: wspinaczka pod Zamczysko.

Trasa może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

6. ZAPISY I OPŁATY

 1. Zapisy do biegów przyjmowane są poprzez stronę www.timekeeper.pl.
 2. Zawodnik, aby zapisać się powinien w procesie rejestracji wypełnić formularz podając swoje dane osobowe oraz dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania pakietu startowego. 

Łączna objętość listy startowej dla wszystkich dystansów wynosi 250 osób. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do dodania osób z puli organizatora oraz zmiany limitu uczestników. Pod uwagę brana jest kolejność wpływu opłat startowych na nasze konto.

 • W przypadku wypełnienia limitu miejsc, niepopłaceni zawodnicy zostaną usunięci z listy
 • Formularz zgłoszeniowy w imieniu niepełnoletniego uczestnika wypełnia rodzic/opiekun prawny.
 • Opłata za udział w zawodach zależy od daty wpływu środków na konto organizatora. Za datę płatności uznaje się dzień, w którym na rachunku Organizatora zaksięgowana zostanie opłata startowa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych.

7. TERMINY I WYSOKOŚCI OPŁAT:

 1. Dystans 11 km – 80,00 zł, dystans 21 km – 100,00 zł,Nordic Walking – 60 zł.
 2. Wysokość opłaty startowej podczas zapisów w dniu biegu Dystans 11 km – 100,00 zł,  dystans 21 km – 120,00 zł, Nordic Walking – 80 zł 
 3. Opłaty należy dokonać przelewem na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w systemie

TIMEKEEPER do dnia 18.09.2023r. Po tym terminie zapisy i opłaty będą możliwe wyłącznie w biurze zawodów (do wyczerpania limitu wolnych miejsc).

 • Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, chyba że zawody zostaną odwołane. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • W celu uzyskania faktury za udział w zawodach, prosimy o informację na adres mailowy:  mtbczudec@gmail.com

8. ZASADY UCZESTNICTWA

Aby wziąć udział w biegu należy:

 • być osobą pełnoletnią (w przypadku dystansu POŁÓWKA NA ZAMKOWEJ (21 km),
 • na dystansie ZAMKOWY CROSS oraz Nordic Walking – SZÓSTKA z PLUSEMistnieje możliwość uczestnictwa osób, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie oświadczenia.
 • podczas odbioru pakietu startowego należy posiadać dowód ze zdjęciem, potwierdzający dane osobowe,
 • poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.timekeeper.pl i wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika,
 • własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność,
 • odebrać pakiet startowy w biurze zawodów w wyznaczonych godzinach,
 • stawić się punktualnie na starcie biegu z niezbędnym, obowiązkowym wyposażeniem.
 • zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu zaleceń sanitarnoepidemiologicznych.

9.KLASYFIKACJE GENERALNE I KATEGORIE WIEKOWE  

 • -OPEN 21 KM
 • -OPEN 11 KM
 • -OPEN NW 6 KM
 • -WIEKOWE KOBIETY
 • -WIEKOWE MĘŻCZYŹNI
ŻCZYŹNIKOBIETY
– M1: 15-19lat– K1: 15-29lat 
– M2: 20-29lat – K2: 20-29lat 
– M3: 30-39lat – K3: 30-39lat
– M4: 40-49lat -K4: 40-49lat
– M5: 50-59 lat-K5: 50-59 lat
– M6: 60+-K6: 60+

Kategoria Nauczycieli dotyczy dystansu „Połówka na Zamkowej”- 11km.

10. NAGRODY

 1. Organizator poinformuje o ewentualnych nagrodach w terminie 1 tygodnia przed zawodami.
 2. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika na oficjalnym zakończeniu imprezy.
 3. Organizator zastrzega możliwość stworzenia dodatkowych klasyfikacji, w zależności od wymagań pozyskanych sponsorów.

11. WYPOSAŻENIE

 1. W trakcie trwania całych zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, a jego posiadanie może być kontrolowane na trasie lub na mecie. Brak niezbędnego ekwipunku może skutkować naliczeniem kary czasowej dla zawodnika.
 2. W skład wyposażenia obowiązkowego wchodzą:

ZAMKOWY CROSS (11 KM)

naładowany telefon kom. z zapisanym  numerem alarmowym i numerem  do organizatora

numer startowy i chip dostarczony  przez organizatora

kubek / pojemnik na wodę –  do nabierania napojów na punktach 

POŁÓWKA NA ZAMKOWEJ (21 km)

naładowany telefon kom. z zapisanym numerem 

alarmowym i numerem do organizatora

numer startowy i chip dostarczony przez organizatora

kubek / pojemnik na wodę –

do nabierania napojów na punktach

folia NRC

 • W skład wyposażenia zalecanego wchodzą:
 • kurtka przeciwdeszczowa
 • mapa trasy wgrana w telefonie,
 • 500 ml wody,
 • bandaż elastyczny / opatrunek.

12. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE

 • startujący zobowiązani są do pokonania wyznaczonej trasy pieszo,
 • podczas trwania zawodów, zawodnik jest zobowiązany do poruszania się po wyznaczonej przez organizatora

trasie,

 • zawodnik ma obowiązek posiadać numer startowy umieszczony z przodu ciała w widocznym i możliwym do odczytania miejscu oraz chip zamocowany do buta
 • niedozwolone jest zasłanianie, zmienianie lub niszczenie oznaczeń trasy,
 • na trasie obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia roślinności, zakłócania spokoju dziko żyjących zwierząt, śmiecenia (śmieci, odpadki lub inne pozostałości nieorganiczne należy pozostawić na punktach kontrolnych lub na mecie w wyznaczonym do tego miejscu),
 • zawodnik ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

13. ŚWIADCZENIA

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia:

 • pomiar czasu oraz obsługę sędziowską,
 • numer startowy,
 • bufet na punktach odżywczych,
 • posiłek regeneracyjny na mecie,
 • pamiątkowy medal,
 • zabezpieczenie medyczne na trasie.

14. PUNKTY KONTROLNE

 1. Na trasie rozstawione będą punkty kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi zostać odnotowany na wszystkich stałych punktach kontrolnych.
 2. Czasy na poszczególnych punktach kontrolnych będą mierzone elektronicznie lub ręcznie – przez sędziów. Prosimy o niezakrywanie numerów startowych, aby sędzia na punkcie mógł bez problemu go odczytać.
 3. Nieodnotowanie zawodnika na punkcie z powodu niewidocznego numeru może skutkować dyskwalifikacją.

15. PUNKTY ODŻYWCZE

Na trasie Biegu będą zlokalizowane punkty żywieniowe (tzw. bufety). Dokładna lokalizacja bufetów zostanie określona na mapie udostępnionej na CZUDEC CROSS RUN.

16. REZYGNACJA W TRAKCIE BIEGU, KONTUZJE

 1. W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie rywalizacji, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora:

-w punkcie kontrolnym informując o tym fakcie obsługę punktu,

-dzwoniąc pod numer telefonu organizatora znajdującego się w pakiecie startowym, po czym dotrzeć do ustalonego telefonicznie punktu odbioru.

 • W przypadku kontuzji lub innej sytuacji wymagającej interwencji służb medycznych, zawodnik powinien niezwłocznie zawiadomić służby ratownicze dzwoniąc pod numer alarmowy.
 • Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy zostaną obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

17. BEZPIECZEŃSTWO NA TRASIE

 1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.
 2. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Przystępując do biegu uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w takiej aktywności fizycznej.
 3. W razie wypadku każdy z uczestników biegu zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy osobom kontuzjowanym na trasie oraz powiadomienia służb medycznych dzwoniąc pod numer alarmowy.
 4. Organizator nie zapewnia zamknięcia dróg publicznych na czas trwania zawodów.
 5. Podczas biegu każdy z zawodników zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych uczestników biegu
 6. W miejscach gdzie trasa biegu wiedzie po drogach publicznych, strefach ruchu, sterach zamieszkania oraz miejscach gdzie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 zawodnicy zobowiązani są do:

a)stosowania się do sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym

b)korzystania z chodnika, a w razie jego braku poruszania się lewą stroną drogi

c)przechodzenia przez jezdnię przy zachowaniu szczególnej ostrożności, w sposób niepowodujący zagrożenia dla innych uczestników ruchu

d)wyprzedzenia innych uczestników biegu i omijania innych uczestników ruchu drogowego przy zachowaniu szczególnej ostrożności po wcześniejszym upewnieniu się, że nie stwarza to zagrożenia dla innych uczestników ruchu e)reagowania na komendy i ostrzeżenia służb porządkowych.

18. DYSKWALIFIKACJA, KARY CZASOWE

1. Zawodnicy mogą zostać zdyskwalifikowani lub ukarani czasowo, w każdym momencie zawodów za poniższe działania:

 • brak wyposażenia obowiązkowego,
 • nieodnotowanie przez sędziego przybycia do punktu kontroli,
 • skracanie wyznaczonej trasy,
 • zaśmiecanie trasy,
 • niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego,
 • używanie środków transportu,
 • jeśli są pod widocznym działaniem środków odurzających,
 • niesportowe zachowanie,
 • niewidoczny numer startowy.

2. W biegu zabrania się startowania ze zwierzętami.

19. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu jest Stowarzyszenie MTB Czudec z siedzibą pod adresem ul. Jasielska 10, 38-120 Czudec – reprezentowane przez Krzysztofa Żyburę, e-mail: mtbczudec@gmail.com, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

W sprawie ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z  inspektorem ochrony danych.

Cele, podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 • przyjęcia zgłoszenia związanego z rejestracją na zasadach opisanych w Regulaminie biegów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 4 pkt. 11 RODO – Twoja dobrowolna zgoda jako działanie potwierdzające, polegające na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego); w dowolnym momencie możesz cofnąć powyższą zgodę, jednakże cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a skutkiem cofnięcia zgody będzie odmowa udziału w zawodach;
 • organizacji i przeprowadzenia biegu, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów, w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach

oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w ramach naszego Regulaminu – jako promocja i rozpowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Twoich zdjęć wraz z imieniem i nazwiskiem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art.

81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);

 • nieodpłatnego rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowisz jedynie szczegół całości imprezy publicznej (art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. podatkowego czy ustawyo rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m.in. ustawy o rachunkowości, Kodeksu cywilnego).

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym hostingodawcom, dostawcom usług płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi IT, ubezpieczycielom, firmom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie, wolontariuszom/członkom Stowarzyszenia na podstawie upoważnienia w zakresie obowiązków wynikających z obsługi zawodów oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa. Dane będą udostępnione współorganizatorom. W zakresie obsługi zawodów dane będą przekazane firmie Timekeeper Piotr Jemioło zajmująca się rejestracją uczestników i elektrycznym pomiarem czasu. Dane publikowane będą dostępne na wskazanych wyżej portalach i stronach internetowych, a informacje zamieszczone na fanpage’ach przechowywane będą również na serwerach Facebooka. Ponadto dostęp do danych mogą mieć instytucje i podmioty uprawnione do tego na podstawie norm prawnych..

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 oraz 18 RODO).

W każdej chwili masz możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z Twoja szczególną sytuacją (zgodnie art. 21 RODO).

Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00).

Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w zawodach.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy  decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Przekazywanie danych do państw trzecich

We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże specyfika działania Facebooka (Meta Platforms) i jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Zasady dotyczące danych przetwarzanych przez Meta Platforms dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php/

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie biegu, a uczestnicy będą o nich informowani na profilu Czudec Cross Run
 2. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 3. Nieprzestrzeganie regulaminu biegu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.